top of page

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka prywatności opisuje, w jaki sposób przetwarzamy informacje o Tobie, w tym dane osobowe i pliki cookie.

1. Informacje ogólne

Niniejsza polityka dotyczy serwisu internetowego działającego pod adresem url: buzzybike.com
Operatorem serwisu oraz administratorem danych osobowych jest: CUSTOM MIKE MICHAŁ KOZŁOWSKI, Wrocław
Kontaktowy adres e-mail Operatora: info@buzzybike.com
Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie w Serwisie.
Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:
Prowadzenie newslettera
Prowadzenie systemu komentarzy
Prowadzenie systemu ogłoszeń drobnych
Prezentacja oferty lub informacji
Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Operatora.
Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookies (tzw. „ciasteczka”).


2. Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora


Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisyjnej (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe oraz dane logowania wprowadzone w serwisie są zaszyfrowane na komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.
Hasła użytkowników są przechowywane w postaci zaszyfrowanej. Funkcja haszująca działa w jednym kierunku – nie ma możliwości odwrócenia jej działania, co jest obecnie nowoczesnym standardem przechowywania haseł użytkowników.
W celu ochrony danych Operator regularnie wykonuje kopie zapasowe.
Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania wykorzystywanego przez Operatora do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych.


3. Hosting


Strona jest hostowana (technicznie utrzymywana) na serwerach operatora: wix.com


4. Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystywania danych


W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeżeli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do wypełnienia obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców:
firma hostingowa na zasadzie powierzenia
ubezpieczyciele
operatorzy płatności
operatorzy systemu komentarzy
operatorzy rozwiązań czatu online
upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którzy wykorzystują dane do realizacji celu serwisu
firmy świadczące na rzecz Administratora usługi marketingowe
Twoje dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie dłużej niż jest to niezbędne do wykonania związanych z nimi czynności określonych odrębnymi przepisami (np. o prowadzeniu księgowości). W zakresie danych marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej niż 3 lata.
Masz prawo żądania od Administratora:
dostępu do danych osobowych dotyczących Ciebie,
ich sprostowanie,
usunięcie,
ograniczenia przetwarzania,
i transferu danych.
Przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania wskazanego w pkt 3.3 c) wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie zostanie wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Ciebie interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do działania Serwisu.
W stosunku do Ciebie mogą być podejmowane działania polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego.
Dane osobowe nie są przekazywane z państw trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że nie wysyłamy ich poza Unię Europejską.


5. Informacje w formularzach


Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, jeśli zostaną podane.
Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
Serwis, w niektórych przypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim przypadku adres e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu URL strony zawierającej formularz.
Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, m.in. w celu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji usług itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza jasno informuje do czego on służy.


6. Dzienniki administratora


Informacje o zachowaniu użytkowników w serwisie mogą podlegać logowaniu. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem.

7. Podstawowe techniki marketingowe


Operator korzysta z analizy statystycznej ruchu na stronie za pośrednictwem Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje operatorowi tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa jest

bottom of page